ابزار شخصی
اینجا هستید: خانه » تحقیق » حفظ میراث فرهنگی ما - بامیان » پروژه دوم حفاظتی یونسکو

پروژه دوم حفاظتی یونسکو

by Mohammad Reza Sharifi آخرین تغییر 2012/08/15 00:18

پروژه دوم حفاظتی یونسکو

تلاشهای جاری در جهت حفظ و نگهداشت ارزشهای موروثی دره بامیان برای نسل های آینده حایز اهمیت فوق العاده میباشد.

-> تهیه ماستر پلان مقدماتی
تهیه یک ماستر پلان بمنظور تامین حفظ و نگهداشتاین ساحه وسیع باستانی یک امر اساسی محسوب گردید. انستیتوت ملی تحقیقات داشته های فرهنگی توکیو (NRICP)، بمنظور تشخیص ساحه باستانی و مناطق حایز اهمیت فرهنگی و حفظ و نگهداری آن در برابر اسکان، زراعت، شهرسازی و امثالهم، مشاهدات و تحقیقاتی را در دره بامیان و حوالی آن انجام داده است. در مرحله بعد ایجاب میکند تا ماستر پلان تهیه شده بر مبنای طرح NRICP یا انستیتوت تحقیقاتی ملی داشته های فرهنگی در قوانین ملی درج گردد. در این راستا پوهنتون آلمانی Aachen با دریافت کمک های نقدی از دولت آلمان از طریق ICOMOS همکاری مینماید.

-> حفظ نقوش دیواری
پروفیسور اکیرا میایاجی و پروفسور کوساکو میدا که تسجیل کامل نقاشی های بودایی را در دهه 1970 ترتیب کرده بودند، در ترکیب هیئت تهیه مواد در اکتوبر 2002 شرکت داشتند. ایشان به این نظر بودند که در حدود 80 الی 85 درصد نقاشی ها در طول جنگ ها بنابر غفلت، سرقت و تخریبات عمدی از بین رفته است NRICP . نقاشی های باقیمانده مغاره های بودایی را ثبت و قید نمود. تمام پارچه های پراگنده شده از روی زمین جمع آوری و ثبت و حفظ گردید. دسترسی به 25 مغاره مهم ممنوع قرار داده شد و مغاره های مذکور با اعمار دیوارها و نصب دروازه ها مسدود و قفل گردید. برای حفاظت و نگهبانی آنها محافظین مسلح استخدام شد. قابل یادآوریست کهاز اتخاذ این تدابیر به بعد کدام واقعه سرقت رخ نداده است. پس از تحلیل و بررسی این پارچه ها بمنظور حفظ متداوم آنها ایجاب مینماید تا یک پلان وسیع گرفته شود.

-> تحکیم جدارها و رواق ها
بنابر خطر فروریزی قریب الوقوع قسمت فوقانی سمت شرقی رواق مجسمه بودای کوچک و در مجوع بی ثباتی هر دو رواق، تحکیم جدارها و رواق های آن در اولویت قرار داشت، زیرا که آنها نماد کلی منظره را تشکیل دادهف زینه پایه های اصلی و مغاره ها در آن قرار دارد. قسمت عقبی هر دو رواق قنوز هم بخشی از بقایای بودا از قبیل بازوان و شانه ها را در خود خفظ کرده است. بنابر نشیبی موقعیت تاقچه ها و نرمی خاکف امکان خوازه گذاشتن در پیشروی وراق بودای کوچک وجود ندارد بنا تصمیم بعمل آمد تا در این راستا از کوه نوردان استفاده بعمل آید. در خزان سال 2003 و بهار سال 2004 شرکت ایتالیایی RODIO کار استحکام عاجل ساحه اول را به اتمام رسانید. استحکام عاجل سایر ساحات هر دو رواق باید حالا تامین شود.

-> تگهداری پارچه ها
مشکل ویژه در حفظ و نگهداری پارچه های مجسمه بودا بزرگی حجم معضی از پارچه های به ساحه سرشیب در جلو بودای کوچک میباشد. در ماه های جون و اکتبر 2004 دو هیئت متخصص ICOMOS برای ماموریت چهار ماهه عازم بامیان گردید که توسط پوهنتون Aachen آلمان تنظیم گردیده بود. سپر حفاظتی بمنظور نگهداشت پارچه های بودای بزرگ ساخته شد. متخصصین رواق ها را از پارچه ها پاک کاری نموده و آنها را در داخل سپر حفاظتی قرار دادند. بخاطر باید داشت که مواد حجری (سنگی) که حاوی معلومات تاریخی درباره مجسمه بودا میباشد، به سرعت رو به فرسودن گراییده، بنا حفظ و نگهداشت پارچه ها در سال های که پیرو داریم حایز اهمیت فوق العاده میباشد.

-> نقشه توپوگرافی و مودل سه وجهی بامیان
شرکت جاپانیبنام PASCO نقشه ساحه و مودل سه وجهی کمک رسانی به ساحه را بصورت موفقانه تهیه نمود. تمام متخصصین ذیدخل در پروژه بامیان کیفیت عالی آنرا تقدیر کردند.

عملیات مدرک